Thay đổi cổng - Change Apache port in XAMPP

Trong một số trường hợp, các bạn sẽ bắt buộc phải thay đổi cổng của Apache (xampp), đặc biệt trong môi trường Window chúng ta hay gặp phải những vấn để về port 90 với phần mềm Skype.

Các lỗi thường như sau

XAMPP, Apache - Error: Apache shutdown unexpectedly

 [Apache]   Status change detected: running
 [Apache]   Status change detected: stopped
 [Apache]   Error: Apache shutdown unexpectedly.
 [Apache]   This may be due to a blocked port, missing dependencies,
 [Apache]   improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
 [Apache]   Press the Logs button to view error logs and check
 [Apache]   the Windows Event Viewer for more clues
 [Apache]   If you need more help, copy and post this
 [Apache]   entire log window on the forums

Bước 1 - Từ Bảng điều khiển XAMPP, dưới Apache, nhấp vào nút Config, và chọn Apache (httpd.conf).

Bên trong tệp httpd.conf , bằng cách nào đó tôi đã tìm thấy một dòng có nội dung:

Listen 80

Và thay đổi 80 thành bất kỳ số / cổng nào bạn muốn. Trong kịch bản của tôi, tôi đang sử dụng cổng 8080.

Listen 8080

Vẫn còn từ tệp httpd.conf , tôi tìm thấy một dòng khác có nội dung:

ServerName localhost:80

Thay đổi 80 đến 8080.

ServerName localhost:8080

Bước 2 - Từ Bảng điều khiển XAMPP, dưới Apache, bấm vào nút Config lần nữa, nhưng lần này chọn Apache ( httpd-ssl.conf ). Bên trong tệp httpd-ssl.conf , tìm dòng có nội dung

Listen 443

Và thay đổi 443 thành bất kỳ số / cổng nào bạn muốn. Tôi sẽ sử dụng 4433 làm số cổng mới.

Listen 4433

Vẫn từ tệp httpd-ssl.conf , tìm một dòng khác có nội dung

<VirtualHost _default_:443>

ServerName localhost:443

Và thay đổi 443 thành 4433 .

<VirtualHost _default_:4433>

ServerName localhost:4433

Hãy nhớ lưu các tệp httpd.conf và httpd-ssl.conf sau khi thực hiện một số thay đổi. Sau đó khởi động lại dịch vụ Apache.

Rating: 
5
Average: 5 (1 vote)