Private/Public Key SSH in Windows using PuTTYgen

Step 1 : In your local computer

- Download and open PuttyGen

- Select SS2-RSA Key

Sau khi đã gen được key thì save lại

Step 2 : Copy Pub key từ máy của bạn vào : ~/.ssh/authorized_keys

Step 3 : Sử dụng private key qua file zilla hoặc putty để đăng nhập vào ssh như bình thường.

 

Rating: 
0
No votes yet