Căn bản Google Adword Script

1) Tổng quan ví dụ về Google Script Code


 

function main() {

// Load Campain có tên là "Name Of Campain"
  var campaignIterator = AdWordsApp.campaigns()
      .withCondition('Name = "Name Of Campain"')
      .get();

// Lấy thông tin của Campain
  if (campaignIterator.hasNext()) {
    var campaign = campaignIterator.next();

    // Lấy ad Group Trong Campain
    var adGroupIterator = campaign.adGroups().get();
    if (adGroupIterator.hasNext()) {
    var adGroup = adGroupIterator.next();

   // Thêm từ khóa phủ định - Negative Keyword 
    adGroup.createNegativeKeyword("vàng bạc")
  }
  }
}

2) Google Adword Script cho Ad Group

var adGroups = AdWordsApp.adGroups().withIds(adGroupIdList).get(); 
// Lấy thông tin các Ad Group Theo ID, adGroupIdList là 1 mảng các ID adGroupIdList = array(1,2..vv);
var adGroups = AdWordsApp.adGroups().withIds(adGroupIdList).get();
var adGroupIterator = AdWordsApp.adGroups().withCondition('Name = "INSERT_ADGROUP_NAME_HERE"').get();
// Lấy thông tin Ad Group theo tên
// Load thông tin của các Ad Group theo phần tử của mảng array
if (adGroupIterator.hasNext()) {
    var adGroup = adGroupIterator.next();
    //adGroup.bidding().setCpc(1.2);
    // update other properties as required here
  }

Lấy Các Từ Khóa Đã Click

var report = AdWordsApp.report(
   "SELECT Query,Clicks,Cost,Ctr,ConversionRate,CostPerConversion,Conversions,CampaignId,AdGroupId " +
   " FROM SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT " +
   " WHERE " +
       " CampaignId = 0" +
       " AND AdGroupId = " + IMPRESSIONS_THRESHOLD +
   " DURING LAST_7_DAYS");
var rows = report.rows();
//https://developers.google.com/adwords/api/docs/guides/awql

 

 

Rating: 
5
Average: 5 (1 vote)